Phone 061-5626505, 089-0269600, 093-1109007
khwanbk@hotmail.com

Boiler

ปัญหา

Boiler เป็นเครื่องผลิตไอน้ำ เพื่อไปใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่ง Boiler ต้องผลิตไอน้ำได้ในปริมาณที่ต้องการ ไม่สิ้นเปลืองพลังงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นมีดังนี้

  1. ตะกรันละสนิมที่เกาะตามผิวท่อ เป็นก้อนแข็ง ทำให้การแลกเปลี่ยนความร้อนไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตไอน้ำได้ต่ำ
  2. ตะกรันที่เกาะตามผิวท่อของ Boiler ทำให้ต้องใช้พลังงานความร้อนปริมาณมากเพื่อทำให้ได้ไอน้ำตามปริมาณที่ต้องการ
  3. สิ้นเปลืองพลังงาน และต้องหยุดล้างทำความสะอาดบ่อย

การแก้ไขปัญหา

  1. ทำการล้างสนิมและตะกรันออกจากระบบท่อด้วยน้ำยาที่ปลอดภัยต่อระบบท่อ ไม่กัดกร่อนเหล็ก ทองเหลือง ทองแดง ทำการล้างระบบอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง จะช่วยยืดอายุการใช้งาน และลดการหยุดของเครื่องจักรเพื่อหยุดซ่อมแซม
  2. ทำการเติมน้ำยาป้องกันการเกิดตะกรัน และสนิมในระบบบอยเลอร์เป็นประจำ

 

รูปก่อนล้าง

 

รูประหว่างล้าง

 

รูปหลังการล้าง