Phone 061-5626505, 089-0269600, 093-1109007
khwanbk@hotmail.com

Electrical MDB Panel

ปัญหา

ตู้ไฟฟ้า MDB ตู้ไฟฟ้า MCC ตู้ไฟฟ้า Control Box ใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูงในโรงงานอุตสาหกรรม มักพบปัญหาหลายอย่างเช่น ไฟฟ้าช็อต การสปาร์ค ตู้ไฟฟ้าอุณหภูมิสูงเกินกำหนด

  1. ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟฟ้าช็อต เนื่องจากฝุ่น ละอองน้ำมัน เกาะจับตามขั้วไฟฟ้า ทำให้ไฟฟ้าเดินไม่สะดวก เป็นแหล่งสะสมของความชื้นที่ก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
  2. อุณหภูมิในตู้ควบคุมไฟฟ้าสูง เนื่องจากจุดต่อของขั้วไฟฟ้าเกิดการหลวม
  3. ปัญหาการสะสมของคราบคาร์บอนหน้าคอนแทค ทำให้เกิดการสปาร์ค และไฟ้ฟ้าลุกไหม้ได้

 

การแก้ไขปัญหา

ทำการล้างตู้ควบคุมไฟฟ้าทุกปี เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ ลดความร้อนในตู้ควบคุมไฟฟ้าให้อยู่ในระดับปกติ กวดขันน๊อต โบ้ล ให้แน่นตามมาตรฐาน จะลดปัญหาที่เกิดชึ้นได้

รูปก่อนทำงาน

 

รูประหว่างทำงาน

 

รูปหลังการล้าง