Phone 061-5626505, 089-0269600, 093-1109007
khwanbk@hotmail.com

INTEGRATE CHEM AND SERVICE CO., LTD.

บริษัท อินทิเกรท เคม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด หรือที่รู้จักในนาม ICS ดำเนินดำเนินธุรกิจด้านงานทำความสะอาด บำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ตึกอาคารขนาดใหญ่ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความชำนาญงานเป็นพิเศษ

รูปทีมงานเซอร์วิส (1)

ทีมงานเซอร์วิส

บริษัท อินทิเกรท เคม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีทีมงานเซอร์วิสประกอบด้วยผู้ชำนาญงานหลายสาขา ทั้งวิศกรด้านเคมี วิศวกรด้านเมคกานิค
วิศกรด้านการผลิต และมีหัวหน้างานที่มีความชำนาญงานพิเศษในแต่ละด้านเป็นพิเศษ สามารถทำงานให้แต่ละงานประสบผลสำเร็จเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า

about-1

ด้านการฝึกอบรม

บริษัท อินทิเกรท เคม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ให้ทีมงานเซอร์วิสทุกคน ได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอยู่เป็นประจำ จากวิศวกรผู้ชำนาญงานด้านความปลอดภัยของบริษัท และการฝึกอบรมจากภายนอกซึ่งการฝึกอบรมจะครอบคลุมในเรื่องความปลอดภัยดังนี้

• ความปลอดภัยด้านการใช้สารเคมี • การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
• การอบรมเจ้าหน้าความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน • การอบรมการทำงานในที่อับอากาศ
• การอบรมการทำงานในพื้นที่สูง • การอบรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
single-service-1

ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ทีมงานเซอร์วิสของเรา ใส่ใจต่อความปลอดภัยในการทำงานและด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง เราจะดำเนินงานภายใต้กฎระเบียบของบริษัทที่เราเข้าไปปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เอาใจใส่ต่อการจัดเก็บของเสีย การกำจัดของเสียอย่างถูกวิธีและเป็นไปตามกฎหมายกำหนด ทีมงานเซอร์วิสทุกคนจะสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในขณะปฏิบัติงาน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน

image-service-6

ด้านอนุรักษ์พลังงาน

การให้บริการด้านงานเซอร์วิสของเราจะช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถประหยัดพลังงานลงได้เป็นจำนวนมหาศาล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องจักรต่าง ๆ ให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพได้

Solar energy panels and wind turbines on meadow. Alternative energy.

ลดค่าใช้จ่ายและการหยุดของเครื่องจักร

งานเซอร์วิสของเราช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ลดค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ลดการหยุดของเครื่องจักรในลายการผลิตโดยไม่มีความจำเป็น บุคลากรมีเวลามากขึ้น ไม่ต้องมาเสียเวลากับการซ่อมเครื่อง ทำให้การผลิตสินค้าต่างได้ตรงตามเป้าหมาย และการจัดส่งสินค้าได้ตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ