Phone 061-5626505, 089-0269600, 093-1109007
khwanbk@hotmail.com

Ceramic Filled Coating

ปัญหา

ปัญหาเรื่องของสนิมและการผุกร่อน มักเกิดขึ้นกับเครื่องจักร อุปกรณ์ในโรงงานอยู่เป็นประจำ และยากต่อการแก้ไขป้องกัน ซึ่งเครื่องจักร อุปกรณ์ที่จะเกิดปัญหามักสัมผัสน้ำ สารเคมี ไอระอองสารเคมี กรด ด่าง อยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดปัญหาการผุกร่อน เช่น เสื้อปั้มผุกร่อน ใบพัดปั้มหักเสียหายจาการกัดกร่อนของสนิม สนิมในระบบคอนเดนเซอร์ทำให้เกิดการรั่ว เป็นต้น

การแก้ไขปัญหา

ทำการเคลือบผิวโลหะด้วย COCON 101 ซึ่งเป็นสารเคลือบเซรามิก มีส่วนผสมของผงเซรามิกละเอียดสูงพร้อมกับอีพ็อกซี่เรชินช่วยยืดเกาะผิววัสดุได้เป็นอย่างดี ซึ่งต้องผสมสองส่วนเข้าดว้ยกัน ป้องกันการเกิดสนิม ป้องกันการกัดกร่อนของน้ำ สารเคมี กรด ด่าง ป้องกันการเสียดสีจากเศษวัสดุ ป้องกันการกัดกร่อนจากกระแทกของวัสถุแข็ง

 

รูปก่อนปฎิบัติงาน

รูประหว่างปฎิบัติงาน

รูปหลังการเคลือบผิว