Phone 061-5626505, 089-0269600, 093-1109007
khwanbk@hotmail.com

น้ำยา Steam Pro

น้ำยาป้องกันการเกิดตะกรัน สนิม โคลน เลน ในระบบบอยเลอร์มีสารป้องกันการกัดกร่อน ไม่เป็นอันตรายกับ เหล็ก ทองเหลือง ทองแดง มีสารเคลือบป้องกันสนิม และสารละลายและป้องกันการเกิดตะกรันจับตัวกัน และสามารถกำจัดตะกรัน โคลนเลน ออกจากระบบผ่านการ Blow downอัตราการเติม 1: 850 ของน้ำ Blow down

Description

น้ำยาป้องกันการเกิดตะกรัน สนิม โคลน เลน ในระบบบอยเลอร์มีสารป้องกันการกัดกร่อน ไม่เป็นอันตรายกับ เหล็ก ทองเหลือง ทองแดง มีสารเคลือบป้องกันสนิม และสารละลายและป้องกันการเกิดตะกรันจับตัวกัน และสามารถกำจัดตะกรัน โคลนเลน ออกจากระบบผ่านการ Blow downอัตราการเติม 1: 850 ของน้ำ Blow down