Phone 061-5626505, 089-0269600, 093-1109007
khwanbk@hotmail.com

น้ำยา Clear Plus

น้ำยาป้องกันการจับตัวของตะกรัน และปรับสภาพคราบตะกรันให้ออ่นตัวทำให้ระบบบอยเลอร์ไม่มีตะกรันเกาะจับในท่อแลกเปลี่ยนความร้อนอัตราการเติม 1: 1200 ของน้ำ Blow down

Description

น้ำยาป้องกันการจับตัวของตะกรัน และปรับสภาพคราบตะกรันให้ออ่นตัวทำให้ระบบบอยเลอร์ไม่มีตะกรันเกาะจับในท่อแลกเปลี่ยนความร้อนอัตราการเติม 1: 1200 ของน้ำ Blow down