Phone 061-5626505, 089-0269600, 093-1109007
khwanbk@hotmail.com

น้ำยา CHILL PRO

ป้องกันการเกิดสนิม เมือก โคลน ตะกรัน ในชิลเลอร์ระบบปิดเคลือบผิวโลหะป้องกันการกัดกร่อน จากสนิม ป้องกันการเกิดการรั่วของท่อน้ำป้องกันการกัดกร่อน ของโลหะทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม สังกะสีในระบบน้ำเย็น เติมครั้งเดียวป้องกันได้ 6 เดือน – 1 ปี อัตราการใช้ 1:250

Description

ป้องกันการเกิดสนิม เมือก โคลน ตะกรัน ในชิลเลอร์ระบบปิดเคลือบผิวโลหะป้องกันการกัดกร่อน จากสนิม ป้องกันการเกิดการรั่วของท่อน้ำป้องกันการกัดกร่อน ของโลหะทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม สังกะสีในระบบน้ำเย็น เติมครั้งเดียวป้องกันได้ 6 เดือน – 1 ปี อัตราการใช้ 1:250