Phone 061-5626505, 089-0269600, 093-1109007
khwanbk@hotmail.com

น้ำยา BD 102

น้ำยาช็อคตะไคร่ ป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำ กำจัดตะไคร่น้ำในระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ ไม่ทำอันตรายต่อโครงสร้างเหล็ก อลูมิเนียมของระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ อัตราการเติม 125 – 150 ppm ของน้ำในระบบเติมสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง

Description

น้ำยาช็อคตะไคร่ ป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำ กำจัดตะไคร่น้ำในระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ ไม่ทำอันตรายต่อโครงสร้างเหล็ก อลูมิเนียมของระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ อัตราการเติม 125 – 150 ppm ของน้ำในระบบเติมสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง